Regulamin płatności za szkolenie.

Zasady wnoszenia i zwrotu opłat za szkolenie.

Regulamin szkolenia.

 

 

Umowa.

Regulamin płatności za szkolenie.

Polityka prywatności serwisu www.holimed.edu.pl.

Reklamacja usługi i odstąpienie od umowy.

 

Regulamin płatności za szkolenie.

 1. Koszt szkolenia, wysokość zaliczki, terminy wpłat, miejsce szkolenia i daty, a także harmonogram zajęć są określone w opisie szkolenia na stronie www Instytutu Holimed lub na stronie Instytutu Holimed na Facebook’u (Instytut Holimed Facebook) - w poście dotyczącym szkolenia i w wydarzeniu dotyczącym danego szkolenia.

 2. Wpłaty zaliczki albo całości opłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto organizatora podane w opisie szkolenia albo gotówką jednak nie później niż pierwszego dnia szkolenia przed rozpoczęciem zajęć. Przy płatności gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. 

  Za umowę rozumie się zgodne porozumienie ustalające wzajemne prawa lub obowiązki w zakresie organizacji szkolenia, tematyki, płatności i uczestnictwa w szkoleniu. Prawa i obowiązki są określone w regulaminie szkolenia i w opisie szkolenia na stronie internetowej organizatora www.holimed.edu.pl lub na stronie Instytutu Holimed na Facebook’u (Instytut Holimed Facebook). Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu zaliczki albo całości opłaty na konto organizatora lub wpłaty gotówki w dniu szkolenia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu zaliczki albo całości opłaty na konto organizatora. W takiej sytuacji cała kwota wpłaty w terminie do 10 dni roboczych zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i otrzymać pisemne potwierdzenie korespondencji wysłane przez osobę odpowiedzialną po stronie organizatora szkolenia.

 4. Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota zaliczona zostanie na poczet pokrycia częściowych kosztów organizacji szkolenia. Jeżeli po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy uczestnik, który zapłacił część ceny lub całą cenę zdecyduje się na odstąpienie od umowy, wówczas zwracana jest kwota stanowiąca równowartość 70% całkowitej ceny szkolenia, jeśli odstąpienie nastąpiło do 60 dni przed terminem początku szkolenia, 50% całkowitej ceny szkolenia, jeśli odstąpienie nastąpiło do 30 dni przed terminem początku szkolenia, 30% całkowitej ceny szkolenia, jeśli odstąpienie nastąpiło do 14 dni przed terminem początku szkolenia. Krócej niż 14 dni przed terminem początku szkolenia zwrot nie przysługuje. Pozostała część ceny szkolenia (o ile została uiszczona) podlega zwrotowi w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu (nie składając oświadczenia o odstąpieniu od umowy) albo weźmie udział w części szkolenia, to niezależnie od przyczyn częściowej albo całkowitej nieobecności jest zobowiązany do zapłacenia ceny w pełnej wysokości w terminie nie później niż pierwszego dnia szkolenia. W przypadku nie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, całkowita bądź częściowa nieobecność uczestnika na szkoleniu nie upoważnia go do zwrotu uiszczonej ceny za szkolenie.

  Do 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika szkolenia), o ile osoba ta może uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z jego harmonogramem i zasadami określonymi m.in. jak w punkcie 1.

  Do 14 dni przed planowanym terminem szkolenia możliwe jest również - za pisemną zgodą organizatora - przeniesienie opłaty na inne szkolenie albo szkolenie o tym samym temacie i ilości godzin organizowane w innym terminie. Jeśli takie szkolenie nie odbędzie się w przyszłości (w innym terminie), wówczas wpłacone środki w wysokości [70]% całkowitej ceny szkolenia przechodzą w całości na pokrycie kosztów organizacji bieżącego szkolenia.

 5. WAŻNA INFORMACJA.

  Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany daty i miejsca szkolenia z powodu nieprzewidzianych okoliczności losowych lub zdarzeń o charakterze siły wyższej lub z ważnych przyczyn organizacyjnych, a także zbyt małej ilości osób, które zgłoszą się na szkolenie.

 6. Organizator szkolenia w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w wersji stacjonarnej z powodu wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności losowych lub zdarzeń o charakterze siły wyższej lub z ważnych przyczyn organizacyjnych zastrzega sobie również prawo do zmiany formy szkolenia na formę webinarową albo w przypadku, gdy nie będzie możliwy przyjazd prowadzącego na szkolenie organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji szkolenia polegającej na udziale prowadzącego w szkoleniu w formie zdalnej tzn. uczestnictwa  w czasie rzeczywistym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (głosowych i wizualnych). Wówczas uczestnicy szkolenia są obecni na sali, a prowadzący wygłasza wykład na ekranie. W tej sytuacji część praktyczna (o ile w danym szkoleniu występuje) np. prezentacja nakłuć będzie prowadzona przez wskazanych przez prowadzącego wykwalifikowanych terapeutów-praktyków. Tłumaczenie z języka obcego na język polski odbywać się będzie jak w wersji stacjonarnej czyli konsekutywnie.

 7. W przypadku odwołania szkolenia organizator w terminie do 10 dni roboczych, od daty poinformowania o odwołaniu szkolenia, zwróci wszystkie wpłaty dokonane na konto organizatora. Jednocześnie informujemy, że organizator szkolenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej związanej z ww. sytuacją, a w szczególności ze zwrotem kosztów związanych z rezerwacjami hotelu, zakwaterowania, transportu, lotów, urlopów i innych kosztów poniesionych przez uczestników.

 8. Dokonanie wpłaty (zaliczki, części lub całości kwoty) za szkolenie oznacza akceptację regulaminu, zasad wnoszenia i zwrotu opłat za szkolenie.

 9. Rejestracja uczestników na szkolenie. Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie.

  Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem systemu Konfeo (link do rejestracji na szkolenie znajduje się na stronie www Instytutu Holimed w zakładce z opisem danego szkolenia.

 10. Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona i o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonania pełnej wpłaty.
 11. Osoby, które dokonają rejestracji na szkolenie, ale nie uiszczą częściowej lub pełnej opłaty w terminie do 10 dni roboczych od daty rejestracji mogą zostać usunie z listy uczestników szkolenia bez uprzedniego informowania o tym fakcie ze strony organizatora.
 12. Osoby, które dokonały w terminie częściowej wpłaty, ale nie dokonały w podanym terminie pełnej wpłaty, również mogą zostać usunięte z listy uczestników. W tej sytuacji organizator szkolenia zwróci wpłaconą część kwoty w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty wysłania maila z informacją o wykreśleniu z listy uczestników.
 13. W przypadku płatności podzielonej na dwie części, termin dokonania drugiej wpłaty (pełna wpłata), zostanie podany na stronie organizatora Instytutu Holimed lub na stronie Instytutu Holimed na Facebook’u (Instytut Holimed Facebook lub w osobnym mailu lub w informacji podczas rejestracji.
 14. W tytule przelewu proszę wpisać "Imię i nazwisko, nazwę szkolenia, miesiąc, rok", np. Adam Kowalski, Jing Fang 2, czerwiec 2019”.

 15. Promocje.

  Opis i zasady ewentualnych promocji będzie umieszczany przy opisie danego szkolenia na stronie www Instytutu Holimed lub na stronie Instytutu Holimed na Facebook’u (Instytut Holimed Facebook) - w poście dotyczącym szkolenia lub w wydarzeniu dotyczącym danego szkolenia.

 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami można wystawić fakturę do paragonu wyłącznie, jeśli podczas wystawiania paragonu poda się nr NIP. Jeśli nie zostały podane dane do wystawienia faktury podczas rejestracji, to po wystawieniu paragonu bez NIP-u nie bedzie możliwości wystawienia faktury.

 

 

Polityka prywatności serwisu www.holimed.edu.pl

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług w zakresie prowadzenia szkoleń i konferencji poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Avemed Piotr Latosiński z siedzibą w Bielsku-Białej kod 43-316, ul. Dzięciołów 11, NIP 8671430507 REGON 830468700.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.holimed.edu.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

 

Reklamacja usługi i odstąpienie od umowy.

 

 1. Umową sprzedaży objęte są usługi udziału w szkoleniach, udziału w konferencjach, udziału w spotkaniach edukacyjnych i innych o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Avemed Piotr Latosiński ul. Dzięciołów 11, 43-316 Bielsko-Biała albo drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą usługi.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, za którą uważa się wpłatę części lub całości opłaty za usługę. W tej sytuacji konieczne jest wysłanie informacji o odstąpieniu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i otrzymanie zwrotnego potwierdzenia otrzymania i zapoznania się z treścią odstąpienia przez osobę, która odpowiedziała na korespondencję w imieniu firmy Avemed Piotr Latosiński. Po upływie 14 dni od daty wpłaty części lub całości opłaty za usługę prawo do odstapienia od umowy nie przysługuje.

 

Dane firmy:

Avemed Piotr Latosiński
ul. Dzięciołów 11, 
43-316 Bielsko-Biała 
NIP 867-143-05-07